.

 
 
 
    
 
 XYII .

1682 .
1 
 


XV .
, ,
  1327 30.08.1960

1 
 .